Het Zakelijkste

advertentienetwerk!

Algemene voorwaarden

[Download hier de PDF versie]

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVERTEREN ACQUIRE DIGITAL

Acquire Digital:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Acquire Media Online B.V., tevens handelend onder de naam Acquire Digital / Acquire Online, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1183 LT) Amstelveen, aan de Max Havelaarlaan 315 – 317, hierna te noemen: ‘Acquire Digital’.

Deze voorwaarden zijn tevens beschikbaar op .

 

Artikel 1. Definities

Waar in deze Overeenkomst de onderstaande definities met een hoofdletter zijn geschreven wordt daarmee bedoeld:

1. Aanvangsdatum in de Overeenkomst afgesproken datum waarop de Advertentiecampagne wordt geplaatst;

2. Adverteerder
de natuurlijke of rechtspersoon die (al dan niet als bemiddelaar, mediabureau of anderszins in opdracht van een derde partij) bij Acquire Digital een Dienst afneemt of een Offerte heeft aangevraagd;

3. Advertentiecampagne
elke afzonderlijke reclame-uiting of commerciële uiting of reeks daarvan, in welke vorm dan ook, van Adverteerder;

4. Click through de handeling waarbij een bezoeker van een website op een op die website geplaatste Advertentiecampagne klikt waardoor hij wordt doorverwezen naar de website die gelinkt is aan de Advertentiecampagne;

5. Dienst de dienst(en) die Acquire Digital levert, zoals het plaatsen van Advertentiecampagnes op internet, het verkopen van advertentieruimte en Advertentiecampagnes in online en offline media, database en e-mail marketing en conceptontwikkeling hiervoor, softwareontwikkeling, verkoop en implementatie van software, consultancy- en adviesdiensten ten aanzien van online en offline media processen;

6. Impressie
het aantal bezoeken van webpagina’s (inclusief de daarbij behorende codes die verantwoordelijk zijn voor het publiceren van reclameboodschappen) door de browser van een bezoeker, gemeten door een ‘admanagement web server’, welke meting is gefilterd van automatische activiteiten en error codes;

7. Medium (Media) elk online, offline, digitaal of analoog medium waarop Advertentiecampagnes kunnen worden weergegeven (zoals o.a. print, radio, tv, gameconsole, website, mobiele applicatie, outdoor-advertising, billboard, cinema etc.);

8. Offerte een door Acquire Digital, met het oog op Adverteerder, Schriftelijk gedaan aanbod;

9. Overeenkomst
de overeenkomst tussen Acquire Digital en Adverteerder betreffende de levering van Diensten of de uitvoering van overige werkzaamheden door Acquire Digital ten behoeve van Adverteerder;

10. Schriftelijk op schrift gesteld, en verzonden per reguliere of aangetekende post, e-mail of per fax (te verzenden aan het in artikel 14 lid 6 vermelde adres);

11. Voorwaarden deze algemene voorwaarden van Acquire Digital.

 

Artikel 2. Algemeen
1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes van Acquire Digital, alsmede op alle Overeenkomsten en Diensten.

2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Adverteerder, of enige andere voorwaarden, is uitgesloten.

3. Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze vooraf, uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen tussen Acquire Digital en de Adverteerder en gelden alleen voor de gewijzigde bepalingen in de desbetreffende Overeenkomst.

4. Indien een Overeenkomst wordt gesloten door twee of meer Adverteerders gezamenlijk, dan is ieder van hen hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de Overeenkomst.

5. Zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Acquire Digital kan de Adverteerder zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst niet aan derden overdragen.

6. Acquire Digital is gerechtigd om deze Voorwaarden te wijzigen. Acquire Digital zal elke wijziging van de Voorwaarden bekend maken op haar website. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op Overeenkomsten en Offertes die zijn gesloten dan wel gedaan vanaf de dag van publicatie van de gewijzigde voorwaarden op de website van Acquire Digital, en zijn van toepassing op de lopende Overeenkomsten, waarbij Acquire Digital de nieuwe voorwaarden aan Adverteerder zal toesturen.

7. Wanneer door Acquire Digital gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van Acquire Digital op directe en strikte naleving van de Voorwaarden voor de toekomst of voor het overige onverlet. Ook indien Acquire Digital een of meer aan haar toekomende rechten uit deze Voorwaarden gedurende een periode niet of niet volledig heeft uitgeoefend, kan Adverteerder hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst of voor het overige.

8. Indien een of meer bepalingen van deze Voorwaarden nietig blijken te zijn, vernietigd worden of anderszins hun rechtsgeldigheid verliezen, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht, voor zover zulks in overeenstemming is met de strekking van deze Voorwaarden. Partijen zullen voorts over bepalingen die hun rechtsgeldigheid op een van de hiervoor vermelde gronden hebben verloren overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen waarbij Partijen zoveel mogelijk zullen aanhaken bij de strekking van de te vervangen regeling en de strekking van deze Voorwaarden behouden blijft.

9. Wijzigingen en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst zijn slechts geldig indien en voor zover zij door Acquire Digital en Adverteerder Schriftelijk zijn overeengekomen en hebben alleen betrekking op de betreffende onderliggende Overeenkomst.

10. Acquire Digital is gerechtigd zonder voorafgaande toestemming van Adverteerder derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst.

 

Artikel 3. Offertes & de Overeenkomst

1. Alle Offertes en prijsopgaven door Acquire Digital zijn indicatief, geheel vrijblijvend en kunnen te allen tijde door Acquire Digital worden herroepen, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen.

2. Offertes en prijsopgaven kunnen gewijzigd worden als gevolg van onvoorziene veranderingen van de werkzaamheden.

3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 heeft een Offerte een geldigheidsduur van 10 werkdagen. Is de aanvaarding van de Offerte niet binnen deze periode door Acquire Digital ontvangen, dan is de Offerte komen te vervallen.

4. Opdrachten volgende uit de Offertes dienen door Adverteerder Schriftelijk te worden bevestigd door middel van een opdrachtbevestiging. De Overeenkomst komt tot stand nadat Acquire Digital de ondertekende Offerte ontvangen heeft. Indien Acquire Digital de ondertekende Offerte nog niet ontvangen heeft en Adverteerder er mee instemt dat Acquire Digital reeds een aanvang maakt met de uitvoering van de werkzaamheden, dan zal de inhoud van het aanbod en/of de Offerte als het overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Acquire Digital pas nadat deze Schriftelijk door haar zijn bevestigd.

5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de Offerte opgenomen aanbod is Acquire Digital daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Acquire Digital Schriftelijk uitdrukkelijk instemt met de afwijkende aanvaarding.

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Acquire Digital niet tot het verrichten van een gedeelte van de Dienst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

7. Offertes gelden niet tevens voor toekomstige opdrachten. Acceptatie van een Offerte of de sluiting van een Overeenkomst door Adverteerder geeft Adverteerder derhalve niet het recht toekomstige Overeenkomsten onder dezelfde voorwaarden aan te gaan.

8. Voor zover Adverteerder handelt namens een derde en de Overeenkomst aangaat namens deze derde, is Adverteerder zelfstandig verantwoordelijk voor de nakoming van de Overeenkomst en garandeert Adverteerder aan Acquire Digital dat zij alle verplichtingen uit de Overeenkomst zal nakomen. Elk conflict, elke niet-nakoming of elke andere omstandigheid in de relatie tussen de derde en Adverteerder vormt geen grond voor Adverteerder de nakoming van haar verplichtingen jegens Acquire Digital op te schorten.

9. De Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat er voldoende ruimte in de beoogde Media beschikbaar is voor het leveren van de Dienst, waaronder o.a. de Advertentiecampagne. Acquire kan te allen tijde stilzwijgend of uitdrukkelijk afstand doen van deze voorwaarde.

10. Alle rapportages, overzichten, data of overige informatie ten aanzien van de door Acquire Digital geleverde Diensten of de resultaten van de geleverde Diensten, zijn te allen tijde bindend. Acquire Digital is gerechtigd deze informatie te gebruiken voor analyses, statistische doeleinden, promoties, pers-uitingen en overige bedrijfsdoeleinden t.b.v. Acquire Digital.

 

Artikel 4. Aanlevering Advertentiecampagne

1. Adverteerder levert de Advertentiecampagne volgens de technische voorschriften als nader gespecificeerd in de Overeenkomst, of zo die specificatie in de Overeenkomst ontbreekt, als gespecificeerd op de website van Acquire Digital, en volledig, vrij van fouten, virussen (zoals o.a. Trojaanse paarden, wormen etc.) en tijdig, doch uiterlijk drie werkdagen voor de Aanvangsdatum aan Acquire Digital op de door Acquire Digital aangegeven wijze.

2. Indien Adverteerder niet aan het bepaalde in het vorige lid voldoet, heeft Acquire Digital het recht de Aanvangsdatum naar eigen inzicht uit te stellen, doch tenminste met het aantal werkdagen dat Adverteer te laat aanlevert. Het niet voldoen aan het voorgaande lid, om welke reden dan ook, schort de betalingsverplichting van Adverteerder niet op.

3. Indien Adverteerder de Advertentiecampagne vijf werkdagen na de Aanvangsdatum nog niet heeft aangeleverd geldt dit als een annulering en is artikel 10 van toepassing.

4. De aanlevering overeenkomstig lid 1 is voor verantwoordelijkheid van Adverteerder. Acquire Digital is niet gehouden de technische geschiktheid, juistheid, volledigheid, (on)rechtmatigheid of overige aspecten van de Advertentiecampagne te controleren, en is voor gebreken in of van de Advertentiecampagne niet aansprakelijk.

 

Artikel 5. Plaatsing Advertentiecampagne

1. Acquire Digital heeft een inspanningsverplichting de Advertentiecampagne op de Aanvangsdatum en op de overeengekomen wijze en Medium te plaatsen. Acquire Digital plaatst de Advertentiecampagne – onder verwijzing naar artikel 4 lid 4 – zoals aangeleverd (“as is”).

2. In geval van plaatsing na de Aanvangsdatum zal Acquire Digital geen vergoeding rekenen over de periode gedurende welke de plaatsing van de Advertentiecampagne is vertraagd, tenzij de niet-tijdige plaatsing werd veroorzaakt doordat niet is voldaan het bepaalde in artikel 4, dan wel de vertraging anderszins aan Adverteerder toe te rekenen is.

3. Acquire Digital heeft te allen tijde het recht plaatsing van een Advertentiecampagne te weigeren of de Dienst per direct stop te zetten of te blokkeren indien de Advertentiecampagne dan wel de website waarnaar via de Advertentiecampagne kan worden ‘doorgelinkt’ naar het oordeel van Acquire Digital strijdig is met de openbare orde of goede zeden, inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is. Hieronder vallen o.a. uitingen van seksistische en racistische aard, inbreuken (of vermoede/vermeende) inbreuken op rechten van intellectuele en/of industriële eigendom van derden en/of inbreuk op privacy.

4. Acquire Digital behoudt zich het recht voor om de Advertentiecampagne op alternatieve Media te plaatsen indien het initiële Medium niet of niet langer beschikbaar is.

5. Indien wegens onvoorziene omstandigheden of overmacht (hieronder o.a. begrepen stroom- en internetstoringen, stakingen, brand, waterschade, bedrijfsstagnatie) aan de zijde van Acquire Digital zij de Advertentiecampagne niet op de Aanvangsdatum of op het overeengekomen Medium kan plaatsen, stelt Acquire Digital Adverteerder hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. Acquire Digital zal in zo’n geval een alternatief bieden dat zoveel mogelijk overeenkomt met het overeengekomen Medium en/of de Aanvangsdatum. Indien plaatsing op de Aanvangsdatum of op het overeengekomen Medium wegens onvoorziene omstandigheden of overmacht (al dan niet vermoedelijk) niet binnen 14 werkdagen zal kunnen plaatsvinden zijn Acquire Digital en Adverteerder gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen overeenkomstig artikel 13.

 

Artikel 6. Inhoud Advertentiecampagne

1. Adverteerder is verantwoordelijk voor de volledige inhoud en tevens alle eventuele andere aspecten van de Advertentiecampagne. Adverteerder garandeert aan Acquire Digital dat de Advertentiecampagne geen inbreuk maakt op de rechten van derden (zoals o.a. auteursrechten, portretrechten, merkrechten, privacyrechten, overige intellectuele en/of industriële eigendomsrechten), niet onrechtmatig, aanstootgevend, haatdragend, discriminerend, schokkend, opruiend, misleidend, verwarrend of anderszins in strijd met hetgeen volgens maatschappelijk verkeer betamelijk is, voldoet aan de Nederlandse wet- en regelgeving, de Nederlandse Reclame Code, overige branchecodes of regelgeving, en Adverteerder vrijwaart Acquire Digital voor alle aanspraken van derden, en vergoedt alle schade (daaronder o.a. begrepen inkomstenderving, reputatieschade, volledige kosten voor juridische bijstand en gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten) die Acquire Digital als gevolg van eventuele aanspraken, al dan niet gegrond, lijdt.

2. Indien de Advertentiecampagne verwijzingen en/of internetlinks naar andere advertenties, internetpagina’s of (overige informatie van) derden bevat, garandeert Adverteerder aan Acquire Digital dat deze informatie van derden ook voldoet aan lid 1 en vrijwaart zij Acquire Digital voor alle aanspraken van derden, en vergoedt zij alle schade (daaronder o.a. begrepen inkomstenderving, reputatieschade, volledige kosten voor juridische bijstand en gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten) die Acquire Digital als gevolg van eventuele aanspraken, al dan niet gegrond, lijdt.

3. Acquire Digital zal de inhoud van de Advertentiecampagne niet inkorten of anderszins wijzigen zonder Schriftelijke toestemming van Adverteerder.

4. Indien de Advertentiecampagne (of de daarin vervatte verwijzing of internetlink) naar het oordeel van Acquire Digital niet voldoet aan de in lid 1 door Adverteerder gegeven garantie, of ingeval van aanspraken van derden wegens inbreuk op hun rechten, al dan niet gegrond, is Acquire Digital gerechtigd de Advertentiecampagne onmiddellijk te verwijderen en verwijderd te houden, zonder dat Acquire Digital enige schadevergoeding aan Adverteerder verschuldigd is. Verwijdering op grond van dit lid schort de betalingsplicht van Adverteerder niet op.

 

Artikel 7. Intellectuele eigendom

1. Adverteerder verleent Acquire Digital hierbij voor de duur van de Overeenkomst en om niet een wereldwijde, niet-overdraagbare, (sub)licentieerbare en niet-exclusieve, in frequentie onbeperkte, onherroepelijke licentie tot het gebruik van de Advertentiecampagne ter uitvoering van de Overeenkomst. Daaronder wordt o.a. verstaan de openbaarmaking, verveelvoudiging of exploitatie anderszins van de Advertentiecampagne, op alle mogelijke huidige en toekomstige wijzen en middels alle huidige en nog te ontwikkelen distributievormen zoals o.a. via satelliet, ether, print en kabel, middels alle huidige en nog te ontwikkelen distributiewijzen, zoals o.a. via internet, website, hyperlink, deeplink, gsm/gprs/edge/umts/hspda/hsupa, mobiele applicaties, games, dvb-t/dvb-s, streaming, wifi, VOD/pay per view, bluetooth, radiozenders, televisiezenders, en middels alle huidige en nog te ontwikkelen gegevensdragers, zoals o.a. via pda/handheld/tablet/mobiele telefoon, billboard, outdoor-advertising, gameconsole, computer, cd/(hd-)dvd/blu-ray, usb-stick, magazine/tijdschrift/krant, cinema, televisietoestel en radiotoestel.

2. Adverteerder verleent Acquire Digital hierbij om niet een wereldwijde, niet-overdraagbare, niet-(sub)licentieerbare en niet-exclusieve, in tijd en frequentie onbeperkte, onherroepelijke licentie tot het gebruik van de Advertentiecampagne en de naam en het logo van Adverteerder, o.a. op de website van Acquire Digital, ter promotie en voor overige bedrijfsdoeleinden van Acquire Digital (zoals o.a. gebruik ter promotie en in persberichten, financiële rapporten, marketing materialen, klantenlijsten).

3. Acquire Digital is gerechtigd de Advertentiecampagne te bewaren en te archiveren in elke vorm, zonder daartoe verplicht te zijn en zonder verplicht te zijn kopieën voor Adverteerder op te slaan of beschikbaar te houden voor Adverteerder.

 

Artikel 8. Prijzen, facturering en betaling

1. Adverteerder zal de in de Overeenkomst overeengekomen vergoeding aan Acquire Digital betalen. Tenzij anders is overeengekomen, factureert Acquire Digital (al dan niet periodiek) vooraf. Ingeval van annulering overeenkomstig artikel 10 zal Acquire Digital de eventuele annuleringskosten aan Adverteerder factureren.

2. De door Adverteerder aan Acquire Digital te betalen vergoeding wordt berekend aan de hand van het in de Offerte of in de Overeenkomst overeengekomen afrekenmodel. Is daar geen afrekenmodel overeengekomen, dan zal Acquire Digital de vergoeding berekenen aan de hand van de in artikel 3 lid 10 bedoelde data/informatie, in verband met/tegen het in de Offerte of Overeenkomst overeengekomen tarief, of bij gebreke daarvan, tegen het standaardtarief van Acquire Digital.

a. Indien een minimum aantal te behalen Click throughs of Impressies is overeengekomen, en dit niet is behaald, zal Acquire Digital Adverteerder een creditfactuur sturen voor het gedeelte van de Click throughs of Impressies dat niet is gehaald, danwel, ter keuze van Acquire Digital, dit verschil op andere wijze compenseren, bijvoorbeeld door de Adverteerder een alternatieve advertentiemogelijkheid te bieden. Indien het niet behalen van het overeengekomen aantal Click throughs of Impressies is veroorzaakt door een omstandigheid die voor risico van Adverteerder is, zal geen compensatie plaatsvinden.

3. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen vijftien (15) kalenderdagen na de dagtekening van de factuur, door overmaking op de door Acquire Digital op de factuur aangegeven bankrekening. De betaaltermijn is altijd een fatale termijn, en indien betaling na genoemde termijn geheel of gedeeltelijk uitblijft is Adverteerder per direct in verzuim en is hij Acquire Digital over het achterstallige bedrag direct de wettelijke handelsrente verschuldigd vermeerderd met 1% (één procent). De rente loopt met ingang van de dag waarop de tekortkoming aanvangt tot en met de dag der algehele voldoening. Vanaf de vervaldatum is Adverteerder tevens de volledige buitengerechtelijke en gerechtelijke (indien van toepassing) incassokosten verschuldigd, met een minimum van € 150,–.

4. Door Adverteerder gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter voldoening van eventueel verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Adverteerder dat de voldoening betrekking heeft op een latere/andere factuur. Acquire Digital kan, zonder daardoor in verzuim te geraken, een aanbod tot betaling weigeren, indien Adverteerder een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

5. Betwisting van (een deel van) een factuur dient binnen vijf (5) werkdagen na de factuurdatum Schriftelijk gemotiveerd te geschieden. Betwisting van (een deel van) een factuur geeft Adverteerder niet het recht betaling van de factuur op te schorten.

6. Door Acquire Digital gehanteerde tarieven zijn gebaseerd op prijzen en (kostprijsbepalende) voorwaarden zoals die bij Acquire Digital bekend waren ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst. Voor zover de prijzen en voorwaarden na voornoemd moment veranderen in het nadeel van Acquire Digital, heeft Acquire Digital, vanaf één (1) maanden na het sluiten van de Overeenkomst, het recht prijswijzigingen aan te brengen. Acquire Digital is daarnaast gerechtigd om jaarlijks haar standaardtarieven ‘bedrijfsbreed’ aan te passen.

7. Gewijzigde tarieven zullen pas één (1) maand na Schriftelijke mededeling aan Adverteerder worden gehanteerd.

8. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden kan Acquire Digital haar prijzen jaarlijks telkens op 1 januari indexeren conform de Dienstenprijsindex van het CBS.

9. Alle bedragen zijn exclusief BTW, exclusief eventuele andere wettelijke heffingen welke van overheidswege worden opgelegd en exclusief bijkomende kosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 

Artikel 9. Privacy

1. Acquire Digital stelt geen persoonsgegevens (waaronder o.a. ook cookies) waarover zij eventueel beschikking zou krijgen bij de uitvoering van de Overeenkomst ter beschikking aan Adverteerder of derden.

2. Voor zover Adverteerder middels de Overeenkomst toegang krijgt tot persoonsgegevens en deze verwerkt, garandeert Adverteerder aan Acquire Digital dat zij daarbij handelt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, en vrijwaart Acquire Digital voor alle aanspraken van derden ter zake, en vergoedt zij Acquire Digital de volledige kosten voor juridische bijstand.

3. Indien de Advertentiecampagne geplaatst is op een website waar een privacy protocol van toepassing is, is het in lid 2 van dit artikel bepaalde van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 10. Annulering

1. Adverteerder is gerechtigd de Overeenkomst tot aan de Aanvangsdatum te annuleren;
a. Annulering tot één (1) maand voor de Aanvangsdatum is kosteloos;
b. Bij annulering tot twee weken voor de Aanvangsdatum is Adverteerder de helft van de in de Overeenkomst gespecificeerde vergoeding verschuldigd.
c. Bij annulering minder dan twee weken voor de Aanvangsdatum is Adverteerder de gehele in de Overeenkomst gespecificeerde vergoeding verschuldigd.
2. Eventuele kosten of vergoedingen die Acquire Digital op het moment van annulering reeds gemaakt of voldaan heeft (of verplicht is te voldoen) aan derden komen voor rekening van Adverteerder.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

1. Indien Acquire Digital tekortschiet in de nakoming van één of meer van de verplichtingen uit de Overeenkomst, zal Adverteerder haar Schriftelijk in gebreke stellen, waarbij aan Acquire Digital te allen tijde een redelijke termijn van tenminste veertien (14) werkdagen zal worden gegund om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

2. Indien Acquire Digital na afloop van de hersteltermijn toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit deze Overeenkomst, is haar aansprakelijkheid jegens Adverteerder voor vergoeding van door Adverteerder geleden schade te allen tijde beperkt tot schade welke het onmiddellijk gevolg is van deze tekortkoming en tot de hoogte van het bedrag van de meest recente factuur van Acquire Digital. Tevens is de aansprakelijkheid van Acquire Digital voor gederfde omzet/winst (waaronder o.a. ook het mislopen van verkopen) of geleden verliezen, dan wel enige andere vorm van schade, waaronder o.a. begrepen indirecte schade, te allen tijde uitgesloten. Onder ‘indirecte schade’ wordt begrepen elke vorm van schade die niet het onmiddellijke gevolg is van de toerekenbare tekortkoming doch voortvloeit uit de oorspronkelijke schade, zoals onder meer schading van de goede naam. Er kan jegens Acquire Digital nimmer aanspraak worden gemaakt op aanvullende schadevergoeding.

3. Indien Acquire Digital zich in een voorkomend geval tegen deze schade heeft verzekerd, is de aansprakelijkheid van Acquire Digital te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in verband met de door Adverteerder geleden schade te dier zake door de verzekeraar wordt uitgekeerd, onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden. Het bedrag van de schadevergoeding kan in geval van dekking door de verzekeraar dan ook nimmer het bedrag te boven gaan waarvoor Acquire Digital aansprakelijk is op grond van lid 2 van dit artikel.

4. Acquire Digital is, onverminderd het overige in deze Voorwaarden bepaalde, niet aansprakelijk voor storingen in servers, internetverbindingen e.d., als gevolg waarvan websites waar Advertentiecampagnes geplaatst zijn, niet bereikbaar zijn. Acquire Digital is evenmin aansprakelijk voor storingen in de ‘ad-engine(s)’ waarvan Adverteerder gebruik maakt. Indien zich problemen met ‘ad-engine(s)’ voordoen zal Adverteerder Acquire Digital daar onmiddellijk van op de hoogte stellen onder mededeling van de aard van de storing en het tijdstip waarop deze ontstond.

5. Adverteerder is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk jegens Acquire Digital voor elk handelen in strijd met de Overeenkomst en elke onrechtmatige daad verband houdende met de Overeenkomst.

 

Artikel 12. Geheimhouding

1. Partijen zullen alle vertrouwelijke informatie (zoals o.a. eventuele technische informatie, informatie over leveranciers, afnemers, gebruikers, bezoekers en andere relaties, software, programmatuur, guidelines, betalingsgegevens, informatie over bedrijfsprocessen) over elkaar die zij in het kader van de Overeenkomst hebben verkregen, strikt geheim houden en niet gebruiken of openbaar maken zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van de andere partij.

2. Indien de Overeenkomst eindigt, zal elke partij uit eigen beweging onverwijld aan de andere partij alle documenten, bestanden en andere informatie en informatiedragers die vertrouwelijke informatie bevatten, met inbegrip van kopieën daarvan, teruggeven, ongeacht of de inhoud van die informatiedragers door de betrokken partij of door een ander is vervaardigd. Voor zover vertrouwelijke informatie is opgeslagen in een computersysteem van de betrokken partij of is vastgelegd in een andere vorm die redelijkerwijs niet aan de andere partij kan worden gegeven, zal de betrokken partij de vertrouwelijke informatie vernietigen.

 

Artikel 13. Beëindiging

1. Acquire Digital is te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst per direct op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van vijf (5) werkdagen en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Adverteerder kan de Overeenkomst, onverminderd het bepaalde in artikel 10, niet opzeggen.

2. Onverminderd de bevoegdheden die Acquire Digital op grond van de wet toekomen en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, is Acquire Digital gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, en onverminderd het recht om terugbetaling van de reeds betaalde bedragen en/of schadevergoeding te vorderen, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien:
a. Adverteerder, ook na ingebrekestelling (indien vereist), haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt;
b. Adverteerder onder curatele wordt gesteld of onder curatele dreigt te worden gesteld;
c. Adverteerder faillissement of een schuldsaneringsregeling aanvraagt of verkrijgt dan wel een gebeurtenis plaatsvindt of toestand intreedt die vergelijkbaar is met één van voornoemde gebeurtenissen of toestanden, waaronder ook wordt verstaan: de dreiging van de intreding van die omstandigheden; of
d. een wijziging van omstandigheden zich voordoet die instandhouding van de Overeenkomst niet meer rechtvaardigt.

3. Bij beëindiging van de Overeenkomst om welke reden of op welke grond dan ook, zijn alle vorderingen van Acquire Digital op Adverteerder onmiddellijk opeisbaar en zal Adverteerder direct alle openstaande vorderingen betalen aan Acquire Digital, waarvoor Adverteerder bij gebreke daarvan aansprakelijk is, en blijven alle bepalingen uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden die naar hun aard voortduren onverminderd van kracht (zoals o.a. artikel 7 en artikel 12).

 

Artikel 14. Overige bepalingen

1. Adverteerder kan de Overeenkomst en de rechten en plichten die daaruit voortvloeien niet zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Acquire Digital overdragen aan een derde. Acquire Digital kan de Overeenkomst en de rechten en plichten die daaruit voortvloeien te allen tijde en zonder voorafgaande toestemming van Adverteerder overdragen aan een derde.

2. Het is Adverteerder uitdrukkelijk niet toegestaan, zonder medeweten en voorafgaande Schriftelijke toestemming van Acquire Digital, aan Acquire Digital verbonden medewerkers in dienstverband dan wel freelance medewerkers van Acquire Digital direct dan wel indirect respectievelijk in dienst te nemen dan wel te contracteren ten behoeve van Adverteerder dan wel aan Adverteerder gelieerde moeder-, zuster- en/of dochtervennootschappen, op straffe van een direct opeisbare en niet verrekenbare boete van EUR 10.000 per keer of per dag(deel) dat Adverteerder zich niet aan dit verbod houdt, onverminderd het recht van Acquire Digital volledige schadevergoeding te vorderen.

3. Deze Voorwaarden en de Overeenkomst treden in de plaats van alle eerder gemaakte mondelinge en/of schriftelijke afspraken.

4. Op alle Offertes, Overeenkomsten en rechtsbetrekkingen met Acquire Digital is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

5. Alle geschillen tussen de Adverteerder en Acquire Digital zullen – in eerste instantie – uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd de bevoegdheid van Acquire Digital om een geschil voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.

6. Mededelingen aan Acquire Digital dienen te worden gedaan aan het volgende adres:
Acquire Media Online B.V., Max Havelaarlaan 315-317, 1183 LT Amstelveen, ter attentie van: de heer D. Pekel, faxnummer: 084 – 8671166, e-mailadres: dennis@acquiredigital.nl.

tcread
rss icon Twitter Facebook LinkedIn Skype

We are social:

Contact us:

mail icon
Adfab Digital
Mr. G. Groen van Prinstererlaan 89a
1181 TR Amstelveen
phone icon
T 020 - 345 2400
F 020 - 345 2356